Tarnów
ul. Fabryczna 7a

BAZA DANYCH O ODPADACH BDO

Do wtorku 24 lipca 2018 podmioty wprowadzające produkty, produkty w opakowaniach gospodarujące odpadami były zobowiązane do złożenia wniosku o wpis do BDO.

 

Wnioski nalezy złożyc do Urzędu właściwego ze względu na miejsce zarejestrowania podmiotu. 

 

Link do Urzędu Marszałkowskiego Małopolskiego.

 

Baza Danych o Odpadach w przyszłych latach będzie narzędziem wykorzystywanym do składania sprawozdań odpadowych (pierwszym rokiem za który będą składane sprawozdania za pośrednictwem BDO będzie rok 2019). Nieuzyskanie wpisu do BDO uniemożliwi więc przedsiębiorcom wypełnianie tego obowiązku.

 

Obowiązek wpisu do BDO spoczywa na przedsiębiorcy:

 • wprowadzającym opakowania oraz eksportujący opakowania
 • wprowadzającym produkty w opakowaniach, eksportujący i dokonujący wewnątrzwspólnotowej dostawy produktów w opakowaniach,
 • wprowadzającym na terytorium kraju produkty,
 • wprowadzającym pojazdy,
 • wprowadzającym sprzęt lub autoryzowany przedstawiciel
 • wprowadzającym baterie lub akumulatory,
 • wytwórcy odpadów (firmy, szpitale, placówki oświatowe) - WYŁĄCZNIE DZIAŁ XII    WNIOSEK 
 • prowadzący działalność w zakresie transportu odpadów.

 

Do wszystkich wniosków nalezy załaczyć OŚWIADCZENIE.

 

Wytwórca odpadów w dziale XII powinien wpisać kody, które wytwarzają w ramach prowadzonej działalności. 

 

Katalog odpadów (16 02 .. - elektronika, 16 06 ... - zużyte baterie, 15 01... - opakowania, 09 01 ... - chemia fotograficzna, 08 ....... - drukarnie)

 

 

Wpisowi do rejestru nie podlegają m.in:

 • osoby fizyczne oraz jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami wykorzystujące odpady na potrzeby własne,
 • nieprofesjonalna działalność w zakresie zbierania odpadów - podmioty, które zbierają odpady opakowaniowe i odpady w postaci zużytych artykułów konsumpcyjnych, w tym zbieranie leków i opakowań po lekach przez apteki, przyjmowanie zużytych artykułów konsumpcyjnych w sklepach (np. zużyty sprzęt), systemy zbierania odpadów  w szkołach placówkach oświatowo-wychowawczych (np.baterii), urzędach i instytucjach - pod warunkiem podpisania umowy z "profesjonalnym: zbierającym.
 • transportujący wytworzone przez siebie odpady.

 

Kto nie złoży wniosku o wpis do rejestru, o zmianę wpisu do rejestru lub o wykreślenie z rejestru albo złoży wniosek niezgodny ze stanem faktycznym, może podlegać karze aresztu albo grzywny w wysokości 5000 zł (Kodeks postępowania w sprawie wykroczeń). Przewidywana jest również kara pieniężna dla przedsiębiorcy, który prowadzi działalności m.in.
w zakresie wytwarzania odpadów bez wymaganego wpisu do rejestru.

 

 Roczne sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami sporządza:

 • wytwórca obowiązany do prowadzenia ewidencji odpadów (wyłączenia  - Rozporządzenie Ministra Środowiska);
 • prowadzący działalność polegającą na gospodarowaniu odpadami, z wyłączeniem prowadzącego odbieranie odpadów komunalnych, w zakresie:
  • zbierania odpadów,
  • przetwarzania odpadów