Tarnów
ul. Fabryczna 7a

Sprawozdawczość do 15 marca

  • Zgodnie z art. 37 ustawy o odpadach posiadacz odpadów prowadzący ewidencję odpadów jest obowiązany sporządzić na formularzu zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania tych odpadów.
  • Zbiorcze zestawienia danych należy przekazywać marszałkowi województwa właściwemu ze względu na miejsce wytwarzania, zbierania, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów corocznie w terminie do:
    15 marca roku kolejnego za poprzedni rok kalendarzowy (tzw. rok sprawozdawczy).
Kliknij tutaj, aby zobaczyć przykłady wypełniania rocznego zestawienia.